تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور در بهمن ماه به ٤٢.٣ درصد رسید؛ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان با ٥٢.٥ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ٣٥.٣ درصد است.

تورم در بهمن ماه به ۴۲.۳درصد رسید

شناسه خبر: 10478 سرویس: اقتصادی

در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵٨.١ رسید که نسبت به ماه قبل٢.٢ درصد افزایش نشان می­ دهد.


در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٣.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با ١.۶ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور (۴٢.٣ درصد) است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (۵٢.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣۵.٣ درصد) است.

یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٧.٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٣.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١٨.٨ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ٩.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد.

در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵٧.٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می ­دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ٣.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ١.٠ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور(۴١.۵ درصد) است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (۵١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣۴.٧ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ٩.۶درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۶.٨ درصدکمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.


نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٣.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٢٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٩.٣ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ٨.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠واحد درصد افزایش نشان می­ دهد.

در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١۶٢.٩رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­ کرمان با ۶.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.۵ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.٧ درصد است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (۵٧.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٨.٣ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٨.۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ٢۴.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (٢٩.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٧.٣ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در بهمن ماه ١٢.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می دهد.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی