بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.

کسب افتخار بین‎المللی در ۴۰ سالگی انقلاب/ سریع‎ترین رشد توسعه یافتگی جهان به ایران رسید؛ صعود ۵۰ رتبه‎ای به بام دنیا

شناسه خبر: 7181 سرویس: اجتماعی

گزارش توسعه انسانی یکی از مهمترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می‌شود و در این گزارش، شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می‌شود که هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است.


تمامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌‌رود که البته تمامی دولتها و سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها استفاده می‌کنند.

بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی 2018 که اوایل سال جاری منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به 0.798 از یک رسید که در مقایسه با نمره 0.437 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 0.361 درجه افزایش نشان می‌دهد.

همچنین جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین گزارش، در آستانه ورود به کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی بالا قرار گرفته است.

این در حالی است که بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه می‌شد، ایران طی این 4 دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.


بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این 4 دهه 50 رده صعود داشته و از جایگاه 110 در سال 1979 به جایگاه 60 در سال گذشته ارتقا یافته است.

محاســبات ریاضــی شــاخص های انســانی کمــی پیچیــده اســت، امــا عناصری ماننــد عمــر طولانــی، زندگــی ســالم از نظــر بهداشــتی، شــاخص آمــوزش و تحصیــلات و اســتاندارد یــک زندگــی آبرومندانــه در داخــل شــاخص های انســانی مــد نظــر اســت. مجمــوع ایــن پارامترهــا عــددی را بدســت می دهنــد کــه عــدد شــاخص توســعه انســانی نامیــده می شــود. ایــن شــاخص ها توســط دفتــر توســعه ســازمان ملــل بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی ملت هــای مختلــف جهــان بــه کار گرفتــه شــده اســت. امیــد بــه زندگــی، بهداشــت، نظــام آموزشــی و درآمــد.

بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال های 58 ایــن میانگیــن 1395 یعنــی درســت ســال اول تشــکیل جمهــوری اســلامی تــا ســال روی هــم رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص درصــد بوده 0.73 تــا 0.69 داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص انســانی در جهــان بیــن درصــد 1.6 اســت، یعنی رشــد ایــران از دو برابــر متوســط جهانــی هــم بیشــتر بــوده است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی