مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان این است که انتقال ارز و جابه جایی ارز از خارج به کشور هنوز امکان پذیر نشده و راه‌های قانونی انتقال ارز مسدود است.

مشکل انتقال ارز از خارج به کشور

شناسه خبر: 8319 سرویس: اقتصادی

مسیرهای بانکی در این خصوص بسیار سخت گیرانه شده و زمینه نقل و انتقال پول از ایران به کشورهای دیگر فراهم نیست. بنابراین مهم ترین مسئله مرتبط در خصوص ارز یعنی انتقال و جابه جایی آن هنوز حل نشده تا بخواهیم به موضوع بعدی یعنی بازگشت ارز به نیما بپردازیم. کل میزان ارز بازگشتی در کشور مربوط به کمتر از ۳۰۰ صادر کننده می رسد که حجم زیادی از صادرات را در اختیار دارند. طبق برخی از آمارها بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات ایران در اختیار همین تعداد است که در حال حاضر به دلیل همین مشکل جابه جایی ارز در یک سرگردانی به سر می برند. تا زمانی که این مبالغ به کشور برنگردد مشوق های بانک مرکزی شامل حال این صادرکنندگان نخواهد بود. به عبارتی مثل دوره قبل این مشوق ها باز در اختیار صادرکنندگان خرد قرار می گیرد که البته به نسبت سخت گیری های چند ماهه اثرات مطلوبی بر صادرات کشور دارد. هر چند این انتقاد به دولت وارد است که در پرداخت مشوق ها به صادرکنندگان دیر عمل کرده است.مهمترین عناوین
مهمترین عناوین سیاسی